Skip to content

Iš Seimo kontrolierių pažymų

http://www.lrski.lt/lt/seimo-kontrolieriu-pazymos/viewdownload/1-seimo-kontrolieri-pazymos/12194-pazyma-del-skundo-pries-vilniaus-miesto-savivaldybes-administracija.html (2015.08.17)

„Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad Departamentas nepagrįstai, pažeisdamas teisės aktuose nustatytus prašymų persiuntimo terminus, persiuntė Pareiškėjų prašymą UAB „A“, kadangi ne viešojo geriamojo vandens tiekėjas, o Savivaldybės institucija (t. y. Savivaldybės taryba) yra įgaliota priimti sprendimus dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros, todėl Savivaldybės administracija turėjo ir galėjo disponuoti visa informacija apie geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtrą Vilniaus mieste bei pateikti atsakymą Pareiškėjams.“

„12. Būtina pažymėti ir tai, kad VAĮ, be kita ko, įtvirtintas „vieno langelio“ principas, kuris reiškia, kad prašymą, skundą ar pranešimą nagrinėja ir informaciją iš savo administracijos padalinių, pavaldžių subjektų, prireikus – ir iš kitų viešojo administravimo subjektų, gauna pats prašymą, skundą ar pranešimą nagrinėjantis viešojo administravimo subjektas (šios pažymos 8.2 punktas). UAB „A“ – Savivaldybės kontroliuojama įmonė, todėl Savivaldybės administracija, kartu ir jos padaliniai, teikdami atsakymus į pareiškėjų paklausimus, susijusius su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra, net ir neturėdami visos reikiamos informacijos, privalo ją gauti iš UAB „A“ ir pateikti atsakymą pareiškėjams, nepersiunčiant jų prašymo.“

„ Atkreiptinas dėmesys į tai, kad UAB „A“ informaciją Skyriui pateikė 2015-03-27 (šios pažymos 7.2 punktas), tačiau Savivaldybės administracija Pareiškėjams atsakymo neparengė ir nepateikė, taip pat nekontroliavo ir nepareikalavo, kad atsakymą pateiktų UAB „A“. Ir tik 2015 06 26 UAB „A“ Pareiškėjams persiuntė savo ankstesnį 2015-03-27 raštą, adresuotą Skyriui. Taigi Pareiškėjai juos dominančią informaciją gavo praėjus daugiau nei 90 darbo dienų nuo prašymo gavimo Savivaldybės administracijoje dienos, t. y. pažeidžiant teisės aktuose įtvirtintus prašymų nagrinėjimo terminus.“

„14. Apibendrinus pirmiau pateiktas išvadas, konstatuotina, kad Savivaldybė, nagrinėdama Pareiškėjų prašymą, nesilaikė teisės aktuose nustatytų reikalavimų prašymų nagrinėjimui, nepagrįstai persiuntė jį UAB „A“, neužtikrino, kad atsakymas Pareiškėjams būtų pateiktas laiku, t. y. Savivaldybės administracijos veiksmuose esama biurokratizmo požymių, todėl Pareiškėjų skundas dėl Savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo), neteikiant Pareiškėjams atsakymo į jų paklausimą, laikytinas pagrįstu.“

„Seimo kontrolierius rekomenduoja Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui: imtis teisinių bei organizacinių priemonių, kad ateityje būtų užtikrintas tinkamas visų asmenų prašymų nagrinėjimas ir būtų užkirstas kelias nepagrįstam prašymų persiuntimui bei atsakymų pateikimo vilkinimui.“

http://www.lrski.lt/index.php?p=0&n=62&l=lt&search=0&gr=&pazyma=7539 (2013.12.18)

„[…] Teismo nutartyje [2010-03-29 nutartis administracinėje byloje Nr. …] konstatuojama, jog proporcingumo principas „teršėjas moka“ kontekste taip pat reikalauja, kad nustatyta Rinkliava nelemtų, jog tam tikri atliekų turėtojai turės padengti išlaidas akivaizdžiai neproporcingas dėl jų nekilnojamojo turto ir jo naudojimo paskirties galinčiam susidaryti atliekų kiekiui.
Teismo nutartyje taip pat akcentuojama, kad principas „teršėjas moka“ nors ir nedraudžia mokėtinos Rinkliavos dydį apskaičiuoti pagal galintį susidaryti atliekų kiekį, šis principas minėtą atlyginimą sieja su faktiškai perduotu tvarkyti komunalinių atliekų kiekiu. Todėl tais atvejais, kai yra įmanoma nepatiriant didelių ekonominių sąnaudų nustatyti konkretų atliekų turėtojo perduodamų tvarkyti komunalinių atliekų kiekį, pastarajam tenkanti mokėtina suma turėtų būti apskaičiuojama būtent pagal minėtą atliekų kiekį. Priešingu atveju tai yra mokėtinos Rinkliavos dydį apskaičiuojant pagal galinčių susidaryti atliekų kiekį, kai yra objektyvi galimybė nustatyti konkretų atliekų kiekį, yra peržengiama tai, kas yra būtina principui „teršėjas moka“ įgyvendinti.
Rinkliavos nuostatų 16 punktu ši galimybė yra suteikiama tik juridiniams asmenims, tai yra galimybė Rinkliavą mokėti pagal faktinį atliekų kiekį yra siejama su juridinio asmens statuso turėjimu. Pastaroji aplinkybė laikytina peržengiančiu tai, kas yra būtina aptariamam tikslui pasiekti. Tokia išvada darytina, atsižvelgiant į tai, jog į minėtų subjektų kategoriją nepatenkantys Rinkliavos mokėtojai – fiziniai asmenys, iš esmės komunalines atliekas taip pat gali kaupti apribotuose žemės sklypuose, kuriuose yra galimybė pastatyti konteinerius, ir deklaruoti komunalinių atliekų kiekį. Vien tai, jog šie subjektai neturi juridinio asmens statuso, savaime nepadaro komunalinių atliekų kiekio deklaravimo sudėtingesniu ar brangesniu“

http://www.lrski.lt/index.php?p=0&n=62&l=lt&search=0&gr=&pazyma=7563 (2013.12.30)

„Savivaldybės administracijos direktoriaus […] rašte […], adresuotame Seimo kontrolieriui ir X, buvo pažymėta:
„[…]
Informuojame, kad Savivaldybės administracijos darbuotojai, aptarnaudami asmenis, nagrinėdami jų prašymus ir skundus, vadovaujasi pagarbos žmogaus teisėms, teisingumo, sąžiningumo ir protingumo, taip pat Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme įtvirtintais įstatymo viršenybės, objektyvumo, proporcingumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, tarnybinio bendradarbiavimo, efektyvumo, subsidiarumo ir vieno langelio principais, o teikdami interesantui informaciją – Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatyme nustatytais informacijos išsamumo, tikslumo, teisėtumo ir objektyvumo principais. Siekiant mažinti asmenims administracinę naštą, o taip pat didinti pasitikėjimą Savivaldybės veikla, Savivaldybė yra įgyvendinusi į automatinį oficialiais Savivaldybės elektroniniais pašto adresais (e. vicemeras@vilnius.lt ir savivaldybe@vilnius.lt) nuskaitymo ir perkėlimo į Savivaldybės informacinę dokumentų valdymo sistemą patobulinimą, todėl visi elektroniniai laiškai, gauti anksčiau nurodytais elektroninio pašto adresais, yra automatiškai nuskaitomi ir perduodami registruoti (negali pasimesti ar būti ištrinti)“

http://www.lrski.lt/index.php?p=0&n=62&l=lt&search=0&gr=&pazyma=7568 (2014.01.06)

„19.1. X skundą dalyje dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų sprendžiant klausimą dėl rašytinio pritarimo išdavimo pripažinti pagrįsta;“

http://www.lrski.lt/index.php?p=0&l=LT&n=62&pazyma=6872 (2013.01.21)

„konstatuotina, kad Savivaldybės pareigūnai:
8.1. gavę pareiškėjos 2012-04-20 skundą, neišnagrinėjo jame keliamų klausimų […]
8.2. gavę Seimo kontrolieriaus […] raštą […], neįvykdė jame nurodytų reikalavimų“

„11.1.1. teisės aktų nustatyta tvarka įvertinti Savivaldybės administracijos pareigūnų, kuriems buvo perduotas nagrinėti pareiškėjos […] skundas ir Seimo kontrolieriaus […] rašte […] keliami klausimai, veiksmus“

http://www.lrski.lt/print.php?p=0&l=LT&n=62&pazyma=6731 (2012.11.30)

„[…] Seimo kontrolierius nusprendžia X skundo dalį dėl kreipimųsi nagrinėjimo pripažinti pagrįsta“

http://www.lrski.lt/index.php?p=0&l=LT&n=62&pazyma=6805 (2012.12.21)

„17. Seimo kontrolierius, vadovaudamasis […], nusprendžia X, Y, Z ir A skundo dėl Vilniaus rajono savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo) dalį, jiems sprendžiant žemės sklypo […] detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutarties sudarymo klausimus, pripažinti pagrįsta“

„18. Seimo kontrolierius […] nusprendžia X, Y, Z ir A skundo dėl Vilniaus rajono savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo) dalį, jiems nagrinėjant pareiškėjų […] skundą, pripažinti pagrįsta“

http://www.lrski.lt/index.php?p=0&l=LT&n=62&pazyma=6743 (2012.12.07)

„atkreipti dėmesį į tai, kad iki 2012-10-01 Seimo kontrolierius turėjo būti informuotas apie 2012-07-27 pažymoje Nr. 4D-2012/4-430 Savivaldybės administracijos direktoriui pateiktų rekomendacijų nagrinėjimo rezultatus“

„„Atsiprašome, tačiau dėl techninių nesklandumų adresuotas 2012-10-02 raštas Nr. A63-834 (3.2.1-EM4) Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriui nebuvo išsiųstas. Minėtas raštas buvo išsiųstas tik pareiškėjui ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai.““

„Policijos atstovų pagalba buvo stabdomi važiuojantys krovininiai automobiliai ir vertinamos jų maršruto pasirinkimo aplinkybės“

„Savivaldybė nepateikė Seimo kontrolieriui pirmiau nurodytų galimų faktinių aplinkybių patikrinimo akto, pasirašyto galimai dalyvavusių šiame patikrinime pareigūnų“

„gatvę, kuri yra visiškai nepritaikyta minėtajam transporto eismui“

„Meldų gatvės susisiekimo komunikacijų plėtra susiformavo anksčiau nei / […] kaimo prieigų plėtra“

„(Savivaldybė nepateikė konkretaus paaiškinimo, kodėl krovininių automobilių eismas vykdomas siauresne nei […] gatvė […] gatve)“

„Savivaldybė nepateikė Seimo kontrolieriui prašytos informacijos (dokumentų; pažymos […] punktas)“

„10.1. Savivaldybės pareigūnai:
[…] 10.2. nenurodė Seimo kontrolieriui objektyvių ir pagrįstų teisės aktų reikalavimais aplinkybių, kodėl krovininio transporto eismas yra nukreiptas siauresne nei […] tos pačios D kategorijos […] gatve […], prašytos informacijos (dokumentų), kurios dienos ir kieno sprendimu bei kada […], ir tuo sudarė pagrindo abejoti pirmiau nurodyto pobūdžio Savivaldybės veiklos skaidrumu;
10.3. gavę netenkinantį […] rajono savivaldybės atsakymą dėl krovininių automobilių eismo situacijos […], nepagrįstai nesiėmė papildomų viešojo administravimo tarnybinio bendradarbiavimo principo […] įgyvendinimo priemonių, pavyzdžiui, neinicijavo Savivaldybės ir […] rajono savivaldybės atsakingų pareigūnų susitikimo, siekiant išspręsti krovininio transporto eismo […] gatve problemą;
10.4. atsisakydami bent iš dalies riboti krovinių automobilių eismą […] gatve, nesilaikė teisės aktų reikalavimų, kuriuose nustatyta, kad D kategorijos […] gatve gali vykti sunkvežimių eismas, tačiau galimas tik lengvųjų (iki 5 t bendrosios masės) krovininių automobilių“

„galimai atlikę […] gatvėje transporto srautų patikinimą […], nesilaikė Viešojo administravimo įstatymų reikalavimų dėl patikrinimo metu nustatytų faktinių duomenų užfiksavimo tikrintojų pasirašytame patikrinimo akte (išvadoje) […], tuo sudarė sąlygas abejoti Savivaldybės veiklos skaidrumu, neužtikrino vietos savivaldos skaidrumo principo reikalavimų […] tinkamo įgyvendinimo ir nepagrįstai, spręsdami draudžiamojo kelio ženklo įrengimo […] gatvėje klausimą, rėmėsi galimai neoficialiomis patikrinimo išvadomis […]“

http://www.lrski.lt/preview.php?p=0&l=LT&n=62&gr=30&pazyma=6198 (2012.06.05)

„Skundo tyrimo metu nustatyta, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracija iki šios Seimo kontrolieriaus pažymos surašymo dienos (…) neišnagrinėjo pareiškėjų (…) skundo dėl (…) neveikimo ir atsakymo pareiškėjams nėra pateikusi“

„Atsižvelgiant į (…) apibrėžtą biurokratizmo sąvoką (…) ir įvertinus tai, kad pareiškėjų skundas dėl gyvenamojo namo administratoriaus neveikimo Vilniaus miesto savivaldybės administracijoje nėra išnagrinėtas daugiau kaip 4 mėnesiai, tokie Vilniaus miesto savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmai laikytini netinkamais ir biurokratiškais“

„rekomenduoja:
(…)
9.2. spręsti klausimą dėl tarnybinių nuobaudų Vilniaus miesto savivaldybės administracijos tarnautojams, daugiau nei per 4 mėnesius nepateikusiems pareiškėjams atsakymo į jų skundą, skyrimo“

http://www.lrski.lt/preview.php?p=0&l=LT&n=62&gr=30&pazyma=4986 (2011.03.14)

„Dėl pirmiau nurodytų aplinkybių manytina, kad Savivaldybės pareigūnai (…) tarnybinio nusižengimo tyrimo Taisyklių nustatyta tvarka neatliko“

http://www.lrski.lt/preview.php?p=0&l=LT&n=62&gr=30&pazyma=4696 (2010.11.12)

„skundą dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (…) pareigūnų veiksmų (neveikimo) sprendžiant Savivaldybės valstybės tarnautojų tarnybinės atsakomybės klausimus“

„pareiškėjas (…) kreipėsi į Savivaldybę, prašydamas ištirti jos tarnautojų veiksmus, nustatyti atsakingus asmenis bei taikyti jiems drausminę atsakomybę“

„pareiškėją informavo, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (…) dalimi, taikyti tarnybinę atsakomybę už (…) prašymo „išnagrinėjimą atsakingiems valstybės tarnautojams nėra teisinio pagrindo, suėjus tarnybinės nuobaudos skyrimo senaties terminui““

„pareiškėjas nesutinka su (…) Savivaldybės atsakymu, nes:
1) „akivaizdžiai matyti, kad savivaldybės tarnautojai jų kompetencijai tiesiogiai priskirtų ir įstatymų nustatytų pareigų nevykdo, <…> už savo pareigų nevykdymą šie asmenys yra nedrausminami. nei materialinė, nei tarnybinė atsakomybė šiems asmenims dėl padarytų pažeidimų negresia. (…)““

„valstybės tarnautojo padarytą žalą atlyginusi valstybės ar savivaldybės institucija ar įstaiga turi regreso teisę reikalauti iš žalą padariusio valstybės tarnautojo“ žalos atlyginimo, tačiau Savivaldybė „dėl neaiškių priežasčių to nepadarė““

„pasiūlė svarstyti galimybę regreso tvarka išreikalauti iš atsakingų valstybės tarnautojų 280 litų materialinę žalą, kadangi nagrinėjamu atveju „konstatuotinos visos sąlygos, reikalingos norint taikyti atsakingiems Miesto plėtros departamento valstybės tarnautojams materialinę atsakomybę: 1) realios žalos padarymas, 2) žalos padarymas neteisėta veika, 3) priežastinis ryšys tarp neteisėtos veikos ir žalos atsiradimo, 4) pažeidėjo kaltė, 5) pažeidėjas yra su nukentėjusia šalimi susijęs darbo (valstybės tarnybos) teisiniais santykiais ir 6) žala padaryta einant darbo (tarnybines) pareigas““

„Savivaldybė svarstė galimybę išieškoti iš atsakingų valstybės tarnautojų 280 litų materialinę žalą, tačiau dėl sąlyginai nedidelės sumos nuspręsta minėtos sumos regreso tvarka neišieškoti“

„Miesto plėtros departamento direktorius (…) įpareigotas informuoti visus šio departamento darbuotojus apie tai, kad ateityje regreso tvarka bus išieškomi dėl darbuotojų kaltės atsiradę nuostoliai“

„Vyriausybės atstovas, vadovaudamasis (…), Savivaldybės administracijos direktoriui (…) pateikė rašytinį reikalavimą nedelsiant įgyvendinti Valstybės tarnybos įstatymo (…) nuostatą – pradėti valstybės tarnautojų, dėl kurių galimos kaltės buvo padaryti įsiteisėjusiame teismo sprendime konstatuoti įstatymų ar kitų teisės aktų pažeisimai, tarnybinio nusižengimo tyrimą“

„kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos“

„konstatuotina, kad Savivaldybės pareigūnai:
8.1. gavę oficialią informaciją (…) apie tai, kad Savivaldybė „nepaisė (…) įstatymo nuostatų (…), pažeidė Lietuvos Respublikos Konstitucijoje fiksuotą teisės normą, įpareigojančią valdžios įstaigas tarnauti žmonėms (…)“, kad (…) iš Savivaldybės buvo priteistas (…) žalos atlyginimas, nustatyta tvarka nepradėjo valstybės tarnautojo tarnybinio nusižengimo tyrimo, nesilaikė Valstybės tarnybos įstatymo bei Tarnybinių nuobaudų skyrimo valstybės tarnautojams taisyklių reikalavimų;
8.2. nepagrįstai, nustatyta tvarka neatlikę valstybės tarnautojo tarnybinio nusižengimo tyrimo, konstatavo, kad taikyti tarnybinę atsakomybę už (…) prašymo „išnagrinėjimą atsakingiems valstybės tarnautojams nėra teisinio pagrindo, suėjus tarnybinės nuobaudos skyrimo senaties terminui“ (…), nesilaikė Tarnybinių nuobaudų skyrimo valstybės tarnautojams taisyklių reikalavimų;
8.3. sprendimą dėl atsisakymo išieškoti iš atsakingų valstybės tarnautojų (…) materialinę žalą (…) priėmė nepagrįstai, nustatyta tvarka nenustatę valstybės tarnautojų, atsakingų už žalos Savivaldybei padarymą (…), ir nemotyvuotai, pagal (…) straipsnio nuostatas turėdami regreso teisę (pareigą)

http://www.lrski.lt/preview.php?p=0&l=LT&n=62&pazyma=5831 (2012.02.15)

„13.5. Tokie Savivaldybės pareigūnų veiksmai, kai vilkinama vykdyti teismo sprendimus, yra netoleruotini. Pažymėtina, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nuostatomis (pažymos 10 punktas), įsiteisėjusių teismo sprendimų nevykdymas laikytinas šiurkščiu pažeidimu, už kurį gali būti paskirta griežčiausia tarnybinė nuobauda – atleidimas iš pareigų“

„Pavesti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui (…) inicijuoti tarnybinių nuobaudų skyrimo procedūras pareigūnams, dėl kurių kaltės buvo vilkinama spręsti“

http://www.lrski.lt/preview.php?p=0&l=LT&n=62&pazyma=5887 (2012.02.29)

„galiojančių teisės aktų nuostatose bei rengiamuose teisės aktuose pirmenybė būtų teikiama žmonių, bet ne gyvūnų teisėms“

:)

http://www.lrski.lt/index.php?p=0&l=LT&n=62&gr=48&gr=30&pazyma=6475 (2012.09.14)

„ar (…) dėl (…) vyriausiojo specialisto Pranciškaus Rinkevičiaus veiksmų (neveikimo) buvo pradėta Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme numatyta administracinė procedūra“

„kodėl atsakymas pareiškėjai buvo pasirašytas Miesto ūkio ir transporto departamento Miesto tvarkymo skyriaus vedėjos Irenos Mikalauskienės, o ne Vilniaus miesto mero A. Zuoko, kuriam šis skundas buvo adresuotas, arba Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus V. Klimantavičiaus, kaip viešojo administravimo subjekto vadovo“

„administracinė procedūra pradėta nebuvo, kadangi visi veiksmai, susiję su darbuotojo išduotu leidimu medžio pjovimui prie … namo, buvo atliekami vadovaujantis valstybės tarnautojo pareigybinėmis nuostatomis ir galiojančiais teisės aktais“

„21 straipsnis. Pagrindas pradėti administracinę procedūrą
1. Pagrindas pradėti administracinę procedūrą yra:
1) asmens skundas“

„1. Administracinę procedūrą pradeda viešojo administravimo subjekto vadovas arba jo įgaliotas pareigūnas ar valstybės tarnautojas rašytiniu pavedimu (įsakymu, potvarkiu, rezoliucija) per 3 darbo dienas nuo 21 straipsnyje nurodytų dokumentų gavimo dienos“

„5. Draudžiama persiųsti skundą nagrinėti viešojo administravimo subjektui, jo administracijos padaliniui arba perduoti nagrinėti pareigūnui, valstybės tarnautojui ar darbuotojui, kurių veiksmai yra skundžiami“

„Negalima skirti tarnybinės nuobaudos, jeigu nuo nusižengimo padarymo dienos praėjo 6 mėnesiai, išskyrus atvejus, (…) kai Seimo kontrolierius atlieka tyrimą, taip pat kai atliekamas tarnybinis ar kitas kompetentingos institucijos patikrinimas. Šiais atvejais tarnybinė nuobauda turi būti skiriama ne vėliau kaip per trejus metus nuo nusižengimo padarymo dienos“

„pastebėtina, jog atsakymuose pareiškėjai buvo nurodomi skirtingi leidimo išdavimo teisiniai pagrindai“

„Seimo kontrolierius pažymi, kad nėra aišku, kodėl Vilniaus miesto savivaldybės administracija neperdavė pareiškėjos skundų dėl leidimo teisėtumo nagrinėti (…) Želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijai (…), kuri pagal jai suteiktą kompetenciją kompetentinga tokio pobūdžio klausimus nagrinėti“

„Į šį pareiškėjos skundą buvo atsakyta (…) Miesto tvarkymo skyriaus vedėjos Irenos Mikalauskienės, o ne Vilniaus miesto mero, pasirašytu (…) raštu (…)“

„Pareiškėjos (…) skundas buvo adresuotas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui, tačiau atsakymą į šį pareiškėjos skundą nors ir pasirašė Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas (…), bet minėtąjį raštą rengė (…) vyriausiasis specialistas (…), tarnautojas, dėl kurio veiksmų ir priimto sprendimo pareiškėja skundėsi, nors tai draudžia Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 23 straipsnio (…) nuostata“

„administracinė procedūra dėl (…) vyriausiojo specialisto (…) veiksmų (neveikimo) pradėta nebuvo (…), nors pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (…) nuostatas, administracinė procedūra privalo būti pradėta, jei gaunamas asmens skundas dėl viešojo administravimo subjekto veiksmais, neveikimu ar administraciniais sprendimais galimai padaryto asmens teisių ir teisėtų interesų pažeidimo“

„Aukščiau išvardintos aplinkybės patvirtina, jog (…) nagrinėjant pareiškėjos (…) skundus buvo pažeistos Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme administracinės procedūros vykdymą reglamentuojančios nuostatos bei nepaisyta (…) veiklos dokumentų valdymo, paslaugų administravimo ir interesantų aptarnavimo reglamento 139 punkte (…) įtvirtintos pareiškėjų teisės savo nuožiūra kreiptis su skundu į Savivaldybės merą arba Administracijos direktorių esmės“

„Seimo kontrolierius (…) administracijos direktoriui (…) rekomenduoja:
(…) imtis priemonių užtikrinant, kad ateityje (…) administracijoje nepasikartotų Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 23 straipsnio nuostatų pažeidimai, t. y. gauti skundai nebūtų perduodami nagrinėti valstybės tarnautojui, kurio veiksmai yra skundžiami“

http://www.lrski.lt/index.php?p=0&l=LT&n=62&pazyma=6618 (2012.10.29)

„1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo X […] skundą dėl Šiaulių miesto savivaldybės […] administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo) nepateikiant pareiškėjui atsakymo į jo elektroniniu būdu pateiktą kreipimąsi“

Leave a Reply