Skip to content
 

Seimo kontrolieriaus pažyma dėl Y skundo prieš Vilniaus miesto savivaldybės administraciją“ (121206)

http://www.lrski.lt/preview.php?p=0&l=LT&n=62&gr=30&pazyma=4696

ĮVYKIŲ SEKA

1. 2008.07.03: Y kreipėsi į VMS (Vilniaus miesto savivaldybę) dėl projektavimo sąlygų sąvado, bet atsakymo per įstatymų nustatytą terminą negavo.
2. Y pateikė už 280 Lt teisinininkų surašytą skundą Vilniaus apskrities administracinių ginčų komisijai (VAAGK).
3. 2008.09.05: VAAGK įpareigojo VMS per 5 dienas išnagrinėti Y prašymą ir priimti sprendimą.
4. 2008.09.23: VMS išdavė Y projektavimo sąlygų sąvadą.
5. 2009.04.10: Vilniaus apygardos administracinis teismas (VAAT) patenkino Y skundą dėl turtinės žalos atlyginimo ir priteisė iš VMS 280 Lt.
6. VMS apskundė VAAT sprendimą Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui (LVAT).
7. 2010.03.18: LVAT paliko galioti pirmosios instancijos teismo sprendimą.
8. 2010.06.23 (VMS registracijos data kažkodėl: 2010.07.01): X, atstovaujantis Y interesams, kreipėsi į VMS prašydamas ištirti tarnautojų veiksmus, nustatyti atsakingus asmenis bei pritaikyti jiems drausminę atsakomybę.
9. VMS Personalo skyriaus Etikos ir nusižengimų tyrimų poskyris atliko patikrinimą pagal 2010.06.23 X skundą.
10. 2010.07.27: VMS informavo X, kad: # vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 30 straipsnio 1 dalimi, taikyti tarnybinę atsakomybę už Y 2008.07.03 prašymo „išnagrinėjimą atsakingiems valstybės tarnautojams nėra teisinio pagrindo, suėjus tarnybinės nuobaudos skyrimo senaties terminui“; #kad Y „jo prašoma suma, atlyginanti patirtą turtinę žalą, išmokėta nedelsiant po apeliacinės instancijos teismo sprendimo įsiteisėjimo“.
11. 2010.08.19: X kreipėsi į SKĮ (Seimo kontrolierių įstaigą).
12. 2010.08.24: SKĮ kreipėsi į VMS administracijos (VMSA) direktorių.
13. 2010.09.07: SKĮ kreipėsi į Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (VTDPLRVRM) direktorę.
14. 2010.09.17: VMSA direktorius pateikė atsakymą SKĮ.
15. 2010.09.20 VTDPLRVRM kreipėsi į VMS.
16. 2010.09.23 VMS pateikė atsakymą VTDPLRVRM.
17. 2010.09.27: VTDPLRVRM direktorė pateikė atsakymą SKĮ.
18. 2010.10.04: Vyriausybės atstovas Vilniaus apskrityje (VAVA) kreipėsi į VTDPLRVRM ir SKĮ nurodydamas, kad 2010.10.04 VMSA direktoriui pateikė rašytinį reikalavimą nedelsiant pradėti valstybės tarnautojų, dėl kurių galimos kaltės buvo padaryti įsiteisėjusiame teismo sprendime konstatuoti įstatymų ar kitų teisės aktų pažeidimai, tarnybinio nusižengimo tyrimą.
19. SKĮ prašo VAVA ir VMSA direktoriaus apie SKĮ rekomendacijų nagrinėjimo rezultatus pranešti iki 2011.02.01.

CITATOS

(Žr. 11 „Įvykių sekoj“ ↑) „pareiškėjas nesutinka su […] Savivaldybės atsakymu, nes:
1) „akivaizdžiai matyti, kad savivaldybės tarnautojai jų kompetencijai tiesiogiai priskirtų ir įstatymų nustatytų pareigų nevykdo, <…> už savo pareigų nevykdymą šie asmenys yra nedrausminami. <…> nei materialinė, nei tarnybinė atsakomybė šiems asmenims dėl padarytų pažeidimų negresia““

(Žr. 11 ↑) „valstybės tarnautojo padarytą žalą atlyginusi valstybės ar savivaldybės institucija ar įstaiga turi regreso teisę reikalauti iš žalą padariusio valstybės tarnautojo“ žalos atlyginimo, tačiau Savivaldybė „dėl neaiškių priežasčių to nepadarė““

(Žr. 9 ↑) „pasiūlė svarstyti galimybę regreso tvarka išreikalauti iš atsakingų valstybės tarnautojų 280 litų materialinę žalą, kadangi nagrinėjamu atveju „konstatuotinos visos sąlygos, reikalingos norint taikyti atsakingiems Miesto plėtros departamento valstybės tarnautojams materialinę atsakomybę: 1) realios žalos padarymas, 2) žalos padarymas neteisėta veika, 3) priežastinis ryšys tarp neteisėtos veikos ir žalos atsiradimo, 4) pažeidėjo kaltė, 5) pažeidėjas yra su nukentėjusia šalimi susijęs darbo (valstybės tarnybos) teisiniais santykiais ir 6) žala padaryta einant darbo (tarnybines) pareigas““

(Žr. 14 ↑) „Savivaldybė svarstė galimybę išieškoti iš atsakingų valstybės tarnautojų 280 litų materialinę žalą, tačiau dėl sąlyginai nedidelės sumos nuspręsta minėtos sumos regreso tvarka neišieškoti

(Žr. 14 ↑) „Miesto plėtros departamento direktorius (…) įpareigotas informuoti visus šio departamento darbuotojus apie tai, kad ateityje regreso tvarka bus išieškomi dėl darbuotojų kaltės atsiradę nuostoliai“

(Žr. 15 ↑) „kreipėsi į Savivaldybę, prašydamas pateikti informaciją apie tai, ar, Savivaldybei gavus Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010-03-18 nutartį […], kurioje buvo oficiali informacija apie Savivaldybės administracijos neveikimą – t. y. jos valstybės tarnautojų pareigų nevykdymą, buvo pradėtas tarnybinio nusižengimo tyrimas, kaip tai nustatyta Tarnybinių nuobaudų skyrimo valstybės tarnautojams taisyklių […] 3 punkte (gavus oficialią informaciją, tarnybinio nusižengimo tyrimas pradedamas per 5 darbo dienas nuo šios informacijos gavimo)“

(Žr. 16 ↑) „nurodė, kad „tarnybinių nusižengimų tyrimai atsakingų valstybės tarnautojų atžvilgiu nebuvo pradėti“

SEIMO KONTROLIERIAUS IŠVADOS

„konstatuotina, kad Savivaldybės pareigūnai:
8.1. gavę oficialią informaciją […] apie tai, kad Savivaldybė „nepaisė […] įstatymo nuostatų […], pažeidė Lietuvos Respublikos Konstitucijoje fiksuotą teisės normą, įpareigojančią valdžios įstaigas tarnauti žmonėms […]“, kad […] iš Savivaldybės buvo priteistas […] žalos atlyginimas, nustatyta tvarka nepradėjo valstybės tarnautojo tarnybinio nusižengimo tyrimo, nesilaikė Valstybės tarnybos įstatymo bei Tarnybinių nuobaudų skyrimo valstybės tarnautojams taisyklių reikalavimų;
8.2. nepagrįstai, nustatyta tvarka neatlikę valstybės tarnautojo tarnybinio nusižengimo tyrimo, konstatavo, kad taikyti tarnybinę atsakomybę už […] prašymo „išnagrinėjimą atsakingiems valstybės tarnautojams nėra teisinio pagrindo, suėjus tarnybinės nuobaudos skyrimo senaties terminui“ […], nesilaikė Tarnybinių nuobaudų skyrimo valstybės tarnautojams taisyklių reikalavimų;
8.3. sprendimą dėl atsisakymo išieškoti iš atsakingų valstybės tarnautojų […] materialinę žalą […] priėmė nepagrįstai, nustatyta tvarka nenustatę valstybės tarnautojų, atsakingų už žalos Savivaldybei padarymą […], ir nemotyvuotai, pagal […] straipsnio nuostatas turėdami regreso teisę (pareigą)

SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJOS

„Vadovaudamasis […] Seimo kontrolierius rekomenduoja:
1. Vyriausybės atstovui Vilniaus apskrityje […] informuoti […] apie 2010-10-04 rašytinio reikalavimo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui dėl Valstybės tarnybos įstatymo 30 straipsnio 1 dalies nuostatos įgyvendinimo vykdymą arba apie tai, kad Savivaldybei neįvykdžius pirmiau nurodyto reikalavimo, Vyriausybės atstovas kreipėsi į teismą;
2. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui […] atkreipti dėmesį į šio tyrimo metu nustatytus įstatymų ir kitų teisės aktų pažeidimus bei šiuo atveju imtis priemonių Valstybės tarnybos įstatymo 30 ir 33 straipsnių tinkamam įgyvendinimui užtikrinti

3 Comments

 1. Edas says:

  O VMSA dėjo, deda ir dar toliau dės ant SKĮ, nes anas pats nevykdo įstatymų ir nesikreipia į teismą dėl JO surašytų rekomendacijų nevykdymo. SKĮ tėra neįgalus laiko gaišintojas.
  Bet vis vien smagu natyti, kai biurokratai apsimeta sunerimusiais.

  • admin says:

   Nėra taip, kad VMSA tiesiog ant visų ir visko dėję? Manai, jeigu SKĮ imtų kreiptis, VMSA imtų skaitytis? Tai svarbu

   • Edas says:

    VMSA ant teismų dar ne iki galo dėję, vis apsimeta, kad reaguoja. Tačiau SKĮ turi pasinaudoti savo teisėmis ir REIKALAUTI atleisti prasižengusius tarnautojus. Dabar vis dar galioja tvarka, kad skundus apie tarnautojų neveikimą nagrinėja tie patys tarnautojai. Tai akivaizdus VAĮ pažeidimas!

Leave a Reply