Skip to content
 

„Dėl interesantų aptarnavimo paštu“ (120117)

20120117-del-interesantu-aptarnavimo-pastu-01.jpg

20120117-del-interesantu-aptarnavimo-pastu-02.jpg

20120117-del-interesantu-aptarnavimo-pastu-03.jpg

TXT

Raštas įteiktas Konstitucijos pr. 3

„2010.08.12 8:14 el. pašto adresu priimamasis@vilnius.lt išsiunčiau žemiau pateikiamus klausimus.
Atsakymo nesulaukiau.

Dėl interesantų aptarnavimo paštu
Laba diena.
Siunčiu daug elektroninių laiškų Vilniaus miesto savivaldybės tarnautojams, ir iš kai kurių nesulaukiu atsakymų po 30 ir daugiau darbo dienų, ypač pastaraisiais mėnesiais. Pavyzdžiui: Vytauto Tumasonio (30 d. d.) ( http://www.vilnius.lt/newvilniusweb/index.php/88/?mid={lt;3;556} ), Virgilijos Stankevičienės (35 d. d.) (administruojančios informaciją Eismo organizavimo skyriaus tinklalapyje), Tomo Kamaičio (38) ( http://www.vilnius.lt/newvilniusweb/index.php/88/?mid={lt;3;556} ).
Tad noriu žinoti:
1) ar savivaldybės tarnautojas/-a privalo atsakyti į elektroninius laiškus – turiu minty, ar ši pareiga apibrėžiama teisės aktų? Kurie tai teisės aktai, jei taip?;
2) per kiek darbo dienų savivaldybės tarnautojas/-a privalo atsakyti į elektroninį laišką (, jeigu privalo)?;
3) per kiek darbo dienų savivaldybės tarnautojas/-a privalo atsakyti į paprastą, neelektroninį laišką?;
4) kokios nuobaudos taikomos savivaldybės tarnautojams, nesilaikantiems nustatytos atsakinėjimo į interesantų užklausas paprastu ir elektroniniu paštu tvarkos?“

Atsakymas atsiųstas paštu

DĖL INTERESANTŲ APTARNAVIMO PAŠTU
Jūsų paklausimą apie Jūsų ir Savivaldybės darbuotojų susirašinėjimo elektroniniu paštu dėl informacijos suteikimo išnagrinėjo Savivaldybės administracijos Bendrųjų reikalų departamento Interesantų aptarnavimo skyrius (toliau – Interesantų aptarnavimo skyrius).
Asmenų laiškai (prašymai, skundai, pranešimai, paklausimai ir pan.), gauti elektroninių būdu, Vilniaus miesto savivaldybėje nagrinėjami vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. rugsėjo 24 d. nutarimo Nr. 975 „Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (toliau – taisyklės) nustatyta tvarka. Šių taisyklių 25 punkte nustatyta, kad elektroniniu būdu pateiktas prašymas sudaromas taip, kad prašymą gavusi institucija galėtų: atpažinti elektroninio dokumento formatą; atpažinti prašymo turinį; identifikuoti elektroninį parašą ir prašymą pateikusį asmenį. Elektroniniai dokumentai, neatitinkantys taisyklių 25 punkto nustatytų reikalavimų, nenagrinėjami, jeigu institucijos vadovas ar jo įgaliotas asmuo nenusprendžia kitaip. Vilniaus miesto savivaldybės Veiklos dokumentų valdymo ir interesantų aptarnavimo reglamente ši teisė suteikta Interesantų aptarnavimo skyriaus vedėjui.
Juridiniai ir fiziniai asmenys oficialius paklausimus Vilniaus miesto savivaldybei gali pateikti šiais oficialiais Savivaldybės tinklalapyje nurodytais elektroninio pašto adresais: e.vicemeras@vilnius.lt (fiziniams asmenims), savivaldybe@vilnius.lt (juridiniams asmenims). Laiškus, gautus šiais adresais administruoja Interesantų aptarnavimo skyrius: registruoja elektroninius laiškus dokumentų valdymo informacinėje sistemoje „@vilys“, paskirsto juos vykdytojams, nagrinėja pretenzijas dėl ne laiku gautų ar visai negautų atsakymų ir pan.
Nors teisės aktai nenustato Savivaldybei prievolės nagrinėti elektroniniu būdu pateiktų dokumentų, jeigu jų autoriaus negalima identifikuoti pagal elektroninį parašą arba kitą elektroniniame laiške pateiktą informaciją apie prašymą pateikusį asmenį, Interesantų aptarnavimo skyrius peržiūri Savivaldybės adresu gautus elektroninius laiškus ir priima vieną iš sprendimųregistruoti el. laišką, kaip dokumentą IVS „@vilys“ sistemoje ir nukreipti jį nagrinėti pagal kompetenciją; el. laiško neregistruoti, tačiau persiųsti kompetentingiems Savivaldybės administracijos darbuotojams žiniai; elektroninio laiško neregistruoti ir nenagrinėti (kai elektroninio laiško turinys žeidžia asmens garbę ir orumą, yra reklaminio – komercinio pobūdžio ir pan.). Nustatyta tvarka neregistruoti, tačiau Savivaldybės padalinių vadovų žiniai perduoti elektroniniai laiškai nagrinėjami pagal kompetenciją į juos pagal galimybes atsakoma pareiškėjams, tačiau atsakymai į šiuos laiškus nėra oficiali Savivaldybės pozicija ar nuomonė. Sprendimus dėl šių (neregistruotų) elektroninių laiškų nagrinėjimo eigos ir kontrolės priima padalinių vadovai.
Elektroniniai laiškai Savivaldybės tinklalapyje skelbiamais Savivaldybės administracijos padalinių ar darbuotojų elektroninių paštų adresais Savivaldybėje neadministruojami. Savivaldybės darbuotojų elektroninio pašto adresais siunčiamus elektroninius laiškus gauna patys adresatai ir atsako į Juos pareiškėjams pagal galimybes, todėl pageidaujantiems gauti oficialų Savivaldybės atsakymą į elektroniniu laišku išsiųsta paklausimą, prašymą ar skundą, elektroninius laiškus reikia adresuoti tik oficialiais aukščiau paminėtais Savivaldybės pašto adresais.
Teisės aktai nustato, kad privaloma tvarka nagrinėjami elektroniniu parašu pasirašyti elektroniniai dokumentai. Kadangi šalyje yra nedaug asmenų, kurie naudojasi elektroninio parašo teikiamomis dokumento pasirašymo galimybėmis, Savivaldybė interesantams, kurie neturi nustatyta tvarka registruoto elektroninio parašo, jau treti metai yra sudaryta galimybė savo asmenį identifikuoti per elektroninės bankininkystės sistemą. Savivaldybė yra pasirašiusi sutartis su visais pagrindiniais šalies bankais dėl elektroninių dokumentų, siunčiamų į Savivaldybę pasirašymo per e-bankininkystės sistemą, pareiškėjų identifikavimo. Jei Jūs turite e-bankininkystės sutartį su nors vienu iš pagrindinių šalies bankų, tai šia identifikavimo sistema galite tai pat pasinaudoti.
Jei nesinaudojate arba nenorite pasinaudoti asmens identifikavimo sistema per bankus, tai, norėdami gauti atsakymą į Savivaldybei adresuotą elektroninį laišką, jį reikia siųsti elektroninio pašto adresu e.vicemeras@vilnius.lt (galite jungtis tiesiai iš Savivaldybės tinklalapio www.vilnius.lt ). Jei Jūsų laiškas atitiks nors minimalius teisės aktų reikalavimus elektroniniam laiškui, kaip dokumentui registruoti (nurodytas vardas, pavardė, veikianti Jūsų elektroninio pašto adreso dėžutė), Jums bus atsakyta bendra tvarka.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu tiek į elektroninius, tiek į paštu atsiųstus, tiek perduotus paklausimus (skundus, prašymus, pareiškimus) Savivaldybės darbuotojai atsakyti privalo per 20 d. d. (išimtis numato taip pat Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas).
Atsakomybę už nesilaikymą įstatymais nustatytų administracinių procedūrų terminų nustato Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas.
Interesantų aptarnavimo skyrius pareiškėjams į visus elektroninius laiškus, gautus elektroninio pašto adresu e.vicemeras@vilnius.lt ir savivaldybe@vilnius.lt, išsiunčia informacinį pranešimą apie gautą ir užregistruotą arba gautą ir persiųsta žiniai elektroninį pareiškėjo laišką. Informaciniame pranešime nurodoma, kad elektroninis laiškas yra užregistruotas ir perduotas nagrinėti Savivaldybės administracijos pareigūnams pagal kompetenciją, kad atsakymas pareiškėjui bus išsiųstas elektroniniu laišku jo nurodytu adresu arba, kad laiškas neregistruotas, nes neatitiko nustatytam reikalavimų minimumui ir persiųstas kompetentingų pareigūnų žiniai. Pirmuoju atveju (kai laiškas būna registruotas) informaciniame pranešime pažymima, kad interesantas, negavęs atsakymo iš Savivaldybės gali kreiptis su pretenzija dėl ne laiku gauto arba negauto atsakymo į Interesantų aptarnavimo skyriaus vedėją. Pagal interesanto pretenziją dėl ne laiku gauto arba negauto atsakymo, Interesantų aptarnavimo skyrius atlieka patikrą ir apie rezultatus pareiškėją informuoja. Nustačius biurokratizmo ar vilkinimo atvejus, pretenzija dėl ne laiku gauto ar negauto atsakymo su patikros rezultatais persiunčiama pagal kompetenciją nagrinėti Savivaldybės administracijos padalinio, kuriame dirba į pareiškėjo elektroninį laišką neatsakęs arba pavėluotai atsakęs darbuotojas, vadovui ir/arba Personalo departamento direktoriui. Reikia pažymėti, kad Savivaldybė pretenzijų dėl neatsakytų interesantų e-laiškų gauna retai.
Vilniaus miesto savivaldybės tinklalapyje www.vilnius.lt nurodyti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos darbuotojų adresai yra galiojantys, tačiau susirašinėjimas šiais adresais neturi oficialaus statuso. Šie adresai dažniausiai naudojami tarnybiniam susirašinėjimui ar apsikeitimui tarnybine informacija. Mūsų žiniomis Savivaldybės administracijos darbuotojai labai geranoriškai bendrauja su interesantais elektroniniu paštu, tačiau teikti elektroniniais laiškais oficialius atsakymus, išaiškinimus ar komentarus įgaliojimų neturi“

Leave a Reply