„Dėl Konstitucijos pakeitimo“ (110117) (atn. 2011.01.19)

20110117-konstitucijos-pakeitimas-01.jpg

20110117-konstitucijos-pakeitimas-02.jpg

TXT

Seimo kanceliarija: http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=3997&p_k=1&p_a=8&p_fp_id=9&p_org_id=248

„Sveiki. Prašau pataisyti Lietuvos Respublikos Konstitucijos tekstą tinklalapyje http://www3.lrs.lt/home/Konstitucija/Konstitucija.htm – 7-ame straipsnyje tarp žodžių „aktas“ ir „priešingas“ įrašyti kablelį. Arba pakeisti žodžių tvarką.
Būtų šaunu, jei patikslintumėte ir 5-ą straipsnį – „Valstybės valdžią Lietuvoje vykdo Seimas, Respublikos Prezidentas ir Vyriausybė, Teismas. / Valdžios galias riboja Konstitucija. / Valdžios įstaigos tarnauja žmonėms“ pakeistumėte į „Valstybės valdžią Lietuvoje vykdo Seimas, Respublikos Prezidentas ir Vyriausybė, Teismas. / VALSTYBĖS valdžios galias riboja Konstitucija. / VALSTYBĖS įstaigos tarnauja žmonėms“, – tačiau ši procedūra turbūt gana sudėtinga.
Prisegu .jpg formato failą.
——-
SVARBU
Laiškas pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu, todėl yra prilyginamas pranešimui raštu ir į jį turi būti atsakyta per 20 darbo dienų. Teisės aktas: 2007.08.22 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“ ( http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=329431 ).
Pageidauju (per 2 d. d.) šiuo elektroninio pašto adresu gauti pranešimo priėmimo faktą patvirtinantį dokumentą. Teisės aktas: 2007.08.22 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 875 (27-tas skirsnis).
„Nagrinėdami asmenų prašymus, valstybės tarnautojai privalo vadovautis pagarbos žmogaus teisėms, teisingumo, sąžiningumo ir protingumo, taip pat Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme įtvirtintais įstatymo viršenybės, objektyvumo, proporcingumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, tarnybinio bendradarbiavimo, efektyvumo, subsidiarumo ir „vieno langelio“ principais, o teikdami asmenims informaciją – Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatyme (…) nustatytais informacijos išsamumo, tikslumo, teisėtumo ir objektyvumo principais.“ Iš Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių Bendrųjų nuostatų ( http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=329431 )“

ATNAUJINTA 2011.01.19

20110117-konstitucijos-pakeitimas-03.jpg

20110117-konstitucijos-pakeitimas-04.jpg

20110117-konstitucijos-pakeitimas-05.jpg

TXT

„DĖL JŪSŲ KREIPIMOSI
Atsakome* į Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Komunikacijos departamento Priėmimo skyriuje gautą Jūsų laišką (užregistruotas 2011-01-18 Nr. G-2011-620) dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos pakeitimo.
Lietuvos Respublikos Konstitucijos keitimo tvarka yra nustatyta Lietuvos Respublikos Konstitucijos XIV skirsnyje. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 147 straipsnis skelbia, kad sumanymą keisti ar papildyti Lietuvos Respublikos Konstituciją turi teisę pateikti Seimui ne mažesnė kaip 1/4 visų Seimo narių grupė arba ne mažiau kaip 300 tūkstančių rinkėjų.
Dėkojame už Jūsų siūlymus.“

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *