Skip to content
 

„Dėl laužo kūrenimo mieste“ (110105) (atn. 2011.01.07)

20110105-lauzo-kurenimas-mieste-01.jpg

TXT

„Sveiki.
Labai patiko šiame interneto puslapyje – http://www.woostercollective.com/2007/02/back_to_the_elements_an_urban_campfire.html – aprašyta idėja: naktį užkurti mieste nedidelį laužą, sėdėti su jo priviliotais praeiviais, pasakoti istorijas ir jų klausytis. Jenoje (Vokietija) tai buvo daroma centrinėje miesto aikštėje(!) priešais rotušę.
Kokie ir kurių institucijų reikalavimai būtų keliami norintiems sukurti nedidelį laužą Vilniuje? Nebūtinai prie rotušės. Pavyzdžiui, Justiniškėse. Su kaimynais surengus talką ir valant kiemą nuo sniego parkelyje sudėlioti iš plytų ugniavietę, užkurti ugnį, išsivirti kibirą arbatos – galima?
——-
SVARBU
Laiškas pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu, todėl yra prilyginamas pranešimui raštu ir į jį turi būti atsakyta per 20 darbo dienų. Teisės aktas: 2007.08.22 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“ ( http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=329431 ).
Pageidauju (per 2 d. d.) šiuo elektroninio pašto adresu gauti pranešimo priėmimo faktą patvirtinantį dokumentą. Teisės aktas: 2007.08.22 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 875 (27-tas skirsnis).
„Nagrinėdami asmenų prašymus, valstybės tarnautojai privalo vadovautis pagarbos žmogaus teisėms, teisingumo, sąžiningumo ir protingumo, taip pat Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme įtvirtintais įstatymo viršenybės, objektyvumo, proporcingumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, tarnybinio bendradarbiavimo, efektyvumo, subsidiarumo ir „vieno langelio“ principais, o teikdami asmenims informaciją – Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatyme (…) nustatytais informacijos išsamumo, tikslumo, teisėtumo ir objektyvumo principais.“ Iš Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių Bendrųjų nuostatų ( http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=329431 )“

ATNAUJINTA 2010.01.07

20110105-lauzo-kurenimas-mieste-02.jpg

20110105-lauzo-kurenimas-mieste-03.jpg

TXT

„Laba diena.
Siunčiame atsakymą į Jūsų el. pranešimą.
Pagarbiai
Edita Ivaškienė
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Civilinės saugos ir viešosios tvarkos departamento
Kalbos kontrolės ir administracinės veiklos skyriaus
vyriausioji specialistė“

#

„DĖL LAUŽO KŪRENIMO MIESTE
Vilniaus miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijos Civilinės saugos ir viešosios tvarkos departamente (toliau – Departamentas) gautas Jūsų 2011-01-04 el. pranešimas, kuriame klausiate ar galima su kaimynais surengus talką ir valant kiemą nuo sniego parkelyje sudėlioti iš plytų ugniavietę, užkurti ugnį, išsivirti arbatos.
Informuojame, kad asmenys tvarko ir palaiko švarą jiems nuosavybės teise priklausančiose ar įstatymų nustatyta tvarka priskirtose teritorijose patys arba sudaro atitinkamas sutartis su kitais asmenimis dėl tokių darbų atlikimo.
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 16 d. sprendimu Nr. 1-582 buvo patvirtintos Tvarkymo ir švaros taisyklės (toliau – Taisyklės). Taisyklių 21 punktas nustato, kad yra draudžiama kūrenti laužus, deginti lapus, šakas, žolę, kitas atliekas miesto teritorijoje.
Šis atsakymas gali būti skundžiamas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui (pašto adresas – Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, pateikiant skundą asmeniškai – Interesantų aptarnavimo skyriaus 13 darbo vieta) arba paduodant skundą Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, LT-01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos administracinių bylųteisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566) nustatyta tvarka, arba Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo (Žin., 1998, Nr. 110-3024) nustatyta tvarka paduodant skundą Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriams (Gedimino pr. 56, LT-01110 Vilnius).
Informuojame, kad Interesantų aptarnavimo skyriaus 13 darbo vietoje, pateikę galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, Jūs galite susipažinti su Jums išsiųstais atsakymais į Vilniaus miesto savivaldybės administracijai adresuotus Jūsų skundus.
Vedėjo pavaduotojas Julius Morkūnas“

5 Comments

 1. buržujus says:

  Tam yra daug priežasčių (pvz, plytelių, asfalto apgadinimas – greit skyla nuo karščio), ypač gyvenamuosiuose rajonuose (pvz, laužo dūmai astma sergančiam į langus).
  Anyway, mes išsireikalaudavom leidimų per įvairius renginius. Dėdavom 4 “kojas”, ant jų didelį metalo lakštą ir jau jame kūrendavom. Čia centre.

 2. ktb says:

  šiuo atveju erzina ne tiek pats atsakymas “negalima”, kiek tautologinė argumentacija — “negalima nes negalima”. gi galima paaiškinti motyvaciją ir nurodyti, kokie gali būti išimties atvejai / kur ir kaip kreiptis. user-fcuking-friendliness, eh.

  • admin says:

   Apie tautologijas, pasigardžiavimui.

   „Leidimų piešti grafitus legaliose vietose išdavimas ir leidimų derinimas vykdomas siekiant užtikrinti viešąją tvarką piešimo metu, apsaugoti privačių ir viešųjų asmenų turtą nuo sugadinimo ir informuoti pareiškėjus apie atsakomybę už viešosios tvarkos pažeidimus. Tokiu būdu ugdomas grafitų piešėjų sąmoningumas ir užtikrinama, kad būtų piešiama tik su Savivaldybe suderintoje vietoje ir pagal suderintus eskizus (iš http://50000.lt/graffiti-laisvai-ir-teisetai)

 3. Karolis says:

  Sveiki,

  klausimas ne visai į tvorą ar mietą, bet man įdomu, kaip galima pasirašyti laiškus el. parašu? Ilgai ieškojau tokios funkcijos, tačiau nesugebėjau jos rasti Lietuvoje galiojančioje el. parašo tvarkoje.
  Ačiū.

Leave a Reply

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.