Lietuva ir įvairios intelekto rūšys

Lietuvoje trūksta visų rūšių intelekto!

Bet vis labiau linkstu manyti, kad labiau nei to „gryno“ loginio matematinio intelekto mums trūksta vidinio asmeniškojo („nepertraukiamas žinių kaupimas apie save, sugebėjimas įsisąmoninti savo mintis, jausmus, kūno pojūčius, visą savo individualų patyrimą, valdyti kūno funkcijas ir elgesį“) ir socialinio („sugebėjimas bendrauti ir suprasti kitą žmogų“).


„Tai visuma gebėjimų mokytis, įsiminti, susivokti naujose situacijose bei disciplinose, pastebėti sąsajas, rasti problemų sprendimus, kurti, reikšti mintis, valdyti emocijas, numatyti galimas priežastis, pasekmes, galimybes. Intelektas pasireiškia kaip individo gebėjimas spręsti klausimus remiantis abstrakcijomis ir bendrosiomis žiniomis, įgytomis sąveikaujant su aplinka.“

„Svarbu pabrėžti tai, kad verbalinis suvokimas, erdvinis mąstymas, atmintis, abstraktusis mąstymas, matematiniai bei loginiai gebėjimai laikomi atskiromis savarankiškomis proto funkcijomis, tad jas galima vertinti bei lavinti atskirai vieną nuo kitos.“

https://lt.wikipedia.org/wiki/Intelektas


„Remiantis E. L. Thorndike teorija, intelektas – atskirų gabumų, kurių kiekvienas gali egzistuoti be kitų, visuma.“

„išskyrė septynis pirminius intelekto sugebėjimus:
● P (perceptual) – sugebėjimą suvokti erdvę su visomis jos figūromis ir santykiais;
● S (spatial) – sugebėjimą orientuotis erdvėje, perdirbti jau susidarytus vaizdus;
● V (verbal) – sugebėjimą išreikšti žodžiais savo psichikos turinį;
● M (memore) – sugebėjimą įsiminti, išlaikyti ir atgaminti patyrimą (informaciją);
● N (numerical) – sugebėjimą nustatyti kiekio santykius ir jais operuoti;
● R (reasoning) – sugebėjimą nustatyti dėsningumus, juos apibendrinti ir daryti loginius sprendimus;
● W (words fluence) – sugebėjimą vaizdingai, lakoniškai kalbėti.“

https://lt.wikipedia.org/wiki/Intelektas


„nuomonę, kad intelektą sudaro ne vienas, o daug lygiaverčių sugebėjimų

„Įvairios intelekto rūšys
● Kalbinis intelektas – sugebėjimas suvokti žodžių reikšmes, pavartoti žodžius, suprasti ir įsiminti kalbinę informaciją bei metaforas;
● Erdvinis intelektas – sugebėjimas suvokti erdvės figūras ir santykius, susidaryti suvokiamos erdvės visumos vaizdą, vaizduotės turtingumas, sugebėjimas techniškai konstruoti;
● Loginis matematinis intelektas – lankstus mąstymas, sugebėjimas grupuoti mintyse, pamatyti dėsningumus, juos apibendrinti;
● Muzikinis intelektas – užkoduota ritminė informacija – ritmo proporcijų jutimas, ryškūs girdėjimo vaizdiniai;
● Kūniškasis sinestezinis intelektas – labai tikslus savo kūno suvokimas ir valdymas;
● Vidinis asmeniškasis intelektas – nepertraukiamas žinių kaupimas apie save, sugebėjimas įsisąmoninti savo mintis, jausmus, kūno pojūčius, visą savo individualų patyrimą, valdyti kūno funkcijas ir elgesį;
● Tarpasmeninis (socialinis) intelektas – sugebėjimas bendrauti ir suprasti kitą žmogų.

https://lt.wikipedia.org/wiki/Intelektas


„Emocinis intelektas <...> – žmogaus sugebėjimas atpažinti savo emocijas bei suprasti kitų žmonių emocijas. Tai sugebėjimas atskirti įvairius jausmus, tinkamai juos įvardyti bei naudoti emocinę informaciją valdant savo mąstymą ir poelgius.“

„Ši kompetencija paaiškina, kodėl yra nemažai daug pasiekusių žmonių, kurių IQ gana vidutinis.“

https://lt.wikipedia.org/wiki/Emocinis_intelektas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *