Skip to content
 

Skundas Seimo kontrolierių įstaigai: „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės tarnautojų veiksmų (neveikimo) neatsakant į elektroniniu būdu pateiktus kreipimusis“ (121126) (atn. 2012.12.08, 2013.02.02, 2013.03.07)

SUSIJĘS ĮRAŠAS http://50000.lt/del-reklamos-stendu-konstitucijos-pr-ir-linkmenu-g-121106

=====

2012.11.20 Seimo kontrolierių įstaigai (SKĮ) pateiktas skundas
2012.12.06 gautas SKĮ pranešimas dėl tarpininkavimo
2013.01.10 gautas Vilniaus m. savivaldybės atsakymas į SKĮ raštą
2013.01.31 gautas galutinis SKĮ atsakymas
2013.03.01 gautas savivaldybės pranešimas dėl rekomendacijų įgyvendinimo

=====

20121126-skundas-seimo-kontrolieriu-istaigai-vilniaus-savivaldybes-tarnautoju-neveikimas-neatsakant-01.jpg

TXT

ombuds@lrs.lt

„Pareiškėjo
*****
Gyvenančio
*****
Telefonai
*****

Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriui
Gedimino pr. 56, LT-01110 Vilnius

S K U N D A S

2012 m. lapkričio 20 d.

==========

Sveiki.

2012.08.16 iš el. pašto paskyros ***** el. pašto adresu e.vicemeras@vilnius.lt išsiunčiau kvalifikuotu el. parašu pasirašytą el. laišką „Dėl reklamos stendų Konstitucijos pr. ir Linkmenų g.“ (esminė ištrauka: „Ar teisėtai įrengti reklaminiai stendai prie Konstitucijos pr. 15 (vietos nuoroda: ([…]) ir prie Linkmenų g. 20 ([…])? Jei neteisėtai – dėl kokių priežasčių jie iki šiol nedemontuoti?“); jo prieraše pageidavau per 2 d. d. gauti pranešimo priėmimo faktą patvirtinantį dokumentą.
Patvirtinimo per 2 d. d. negavau.

2012.08.29 11:07 iš el. pašto paskyros ***** el. pašto adresu e.vicemeras@vilnius.lt išsiunčiau kvalifikuotu el. parašu pasirašytą tekstą „Reikalauju nedelsiant patvirtinti kvalifikuotu el. parašu pasirašyto pranešimo „Dėl reklamos stendų Konstitucijos pr. ir Linkmenų g.“ gavimą bei nurodyti, kurią dieną „laiškas persiųstas nagrinėti pagal kompetenciją“, jeigu jau persiųstas“.

2012.08.29 12:52 iš Vilniaus miesto savivaldybės administracijos E. miesto departamento Interesantų aptarnavimo skyriaus el. pašto paskyros ias@vilnius.lt gavau atsakymą „Gerbiamas interesante, / Dėkojame Jums už elektroninį laišką. Informuojame, kad laiškas persiųstas nagrinėti pagal kompetenciją“.
Mano 2012.08.29 11:07 prašymas nurodyti, kurią dieną 2012.08.16 laiškas persiųstas nagrinėti pagal kompetenciją, nuleistas nemačiom.

2012.08.29 13:17 iš el. pašto paskyros ***** el. pašto adresu e.vicemeras@vilnius.lt išsiunčiau kvalifikuotu el. parašu pasirašytą el. laišką „Dėl pranešimo „Dėl reklamos stendų Konstitucijos pr. ir Linkmenų g.“ persiuntimo nagrinėti aplinkybių“ (esminė ištrauka: „Noriu gauti paaiškinimą, kodėl kvalifikuotu el. parašu pasirašytas pranešimas „Dėl reklamos stendų Konstitucijos pr. ir Linkmenų g.“, kurį el. pašto adresu e.vicemeras@vilnius.lt išsiunčiau 2012.08.16, buvo persiųstas nagrinėti pagal kompetenciją tiktai pareikalavus patvirtinti jo gavimą 2012.08.29“).

2012.08.30 iš Vilniaus m. savivaldybės administracijos E. miesto departamento Interesantų aptarnavimo skyriaus el. pašto paskyros ias@vilnius.lt gavau atsakymą „Gerbiamas interesante, / Dėkojame Jums už elektroninį laišką. Informuojame, kad visi el. laiškai, kurie gaunami adresu savivaldybe@vilnius.lt arba e.vicemeras@vilnius.lt yra registruojami ir perduodami nagrinėjimui pagal kompetenciją tą pačią darbo dieną“.

2012.10.02 iš el. pašto paskyros ***** el. pašto adresu ias@vilnius.lt išsiunčiau kvalifikuotu el. parašu pasirašytą el. laišką, kurio tekstas: „1) Kada (pagal datos formatą metai.mėnuo.diena) buvo persiųstas nagrinėti pagal kompetenciją kvalifikuotu el. parašu pasirašytas pranešimas „Dėl reklamos stendų Konstitucijos pr. ir Linkmenų g.“, kurį el. pašto adresu e.vicemeras@vilnius.lt išsiunčiau 2012.08.16 ir į kurį negavau atsakymo per 20 d. d.? / 2) Koks registracijos numeris persiunčiant nagrinėti pagal kompetenciją suteiktas pranešimui „Dėl reklamos stendų Konstitucijos pr. ir Linkmenų g.“? / 3) Kodėl man „tą pačią darbo dieną“ nebuvo išsiųstas pranešimo „Dėl reklamos stendų Konstitucijos pr. ir Linkmenų g.“ gavimo patvirtinimas?““; laiško prieraše pageidavau per 2 d. d. gauti pranešimo priėmimo faktą patvirtinantį dokumentą.
Tačiau nei 2012.10.02 el. laiško gavimo patvirtinimo, nei atsakymo į 2012.10.02 el. laišką, nei atsakymo į 2012.08.16 el. laišką nesu gavęs iki šiol.

==========

1. DĖL KO SKUNDŽIATĖS (IŠDĖSTYKITE SKUNDO ESMĘ: NURODYKITE, KOKIE PAREIGŪNAI, KADA IR KOKIAIS VEIKSMAIS AR NEVEIKIMU PAŽEIDĖ JŪSŲ TEISES)?

1A. Negavau atsakymo į kvalifikuotu el. parašu pasirašytą el. laišką „Dėl reklamos stendų Konstitucijos pr. ir Linkmenų g.“, iš el. pašto paskyros ***** el. pašto adresu e.vicemeras@vilnius.lt išsiųstą 2012.08.16.
1B. Negavau el. laiško „Dėl reklamos stendų Konstitucijos pr. ir Linkmenų g.“ gavimo patvirtinimo, kurio pageidavau laiško prieraše.
1C. Negavau atsakymo į 2012.08.29 11:07 kvalifikuotu el. parašu pasirašytame tekste pateiktą klausimą, kurią dieną el. laiškas „Dėl reklamos stendų Konstitucijos pr. ir Linkmenų g.“ persiųstas nagrinėti pagal kompetenciją.
1D. Negavau atsakymų į 2012.10.02 iš el. pašto paskyros ***** el. pašto adresu ias@vilnius.lt išsiųstus kvalifikuotu el. parašu pasirašytus klausimus „1) Kada (pagal datos formatą metai.mėnuo.diena) buvo persiųstas nagrinėti pagal kompetenciją kvalifikuotu el. parašu pasirašytas pranešimas „Dėl reklamos stendų Konstitucijos pr. ir Linkmenų g.“, kurį el. pašto adresu e.vicemeras@vilnius.lt išsiunčiau 2012.08.16 ir į kurį negavau atsakymo per 20 d. d.? / 2) Koks registracijos numeris persiunčiant nagrinėti pagal kompetenciją suteiktas pranešimui „Dėl reklamos stendų Konstitucijos pr. ir Linkmenų g.“? / 3) Kodėl man „tą pačią darbo dieną“ nebuvo išsiųstas pranešimo „Dėl reklamos stendų Konstitucijos pr. ir Linkmenų g.“ gavimo patvirtinimas?““

2. KO JŪS PRAŠOTE SEIMO KONTROLIERIŲ?

2A. Prašau padėti gauti atsakymus į:

# el. laišką „Dėl reklamos stendų Konstitucijos pr. ir Linkmenų g.“ (išsiųstas 2012.08.16; punktas 1A skiltyje „1. Dėl ko skundžiatės“)
# el. laišką „1) Kada (pagal datos formatą metai.mėnuo.diena) buvo persiųstas nagrinėti (…)“ (išsiųstas 2012.10.02; punktas 1D skiltyje „1. Dėl ko skundžiatės“).

2B. Prašau nustatyti, dėl kurių Vilniaus miesto savivaldybės administracijos E. miesto departamento Interesantų aptarnavimo skyriaus (ir galbūt kitų padalinių) darbuotojų kaltės į kvalifikuotu el. parašu pasirašytus kreipimusis (aprašomus punktuose 1A ir 1D skiltyje „1. Dėl ko skundžiatės“) nebuvo atsakyta/nebuvo atsakinėjama Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

3. AR APSKUNDĖTE, JŪSŲ MANYMU, NETEISĖTUS PAREIGŪNŲ VEIKSMUS AR SPRENDIMUS ĮSTAIGAI, KURIOJE JIE BUVO PADARYTI?

Ne.

4. AR KREIPĖTĖS ŠIUO KLAUSIMU Į KITĄ ĮSTAIGĄ (NURODYKITE KADA, KUR IR KAIP KREIPĖTĖS; JEIGU TURITE, PRIDĖKITE GAUTO ATSAKYMO KOPIJĄ)?

Ne.

5. AR SKUNDAS TUO PAČIU KLAUSIMU JAU IŠNAGRINĖTAS AR DAR NAGRINĖJAMAS TEISME? JEIGU IŠNAGRINĖTAS AR NAGRINĖJAMAS, NURODYKITE, KADA IR KOKIAME TEISME

Ne.

6. AR DĖL SKUNDO DALYKO IŠKELTA BAUDŽIAMOJI BYLA, AR VYKSTA IKITEISMINIS TYRIMAS?

Ne.

8. PRIDĖKITE DOKUMENTUS (JŲ KOPIJAS), KURIE PAGRĮSTŲ JŪSŲ SKUNDĄ.

Pridedu kompiuterio ekranu darytas šešių el. laiškų nuotraukas (2 .jpg formato failai).

———-
SVARBU
———-

Laiškas pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu“

PAPILDYMAI

# Skaičiau Seimo kontrolieriaus pažymą dėl panašaus atvejo: http://www.lrski.lt/index.php?p=0&l=LT&n=62&pazyma=6618.

# El. laiškus „Dėl reklamos stendų Konstitucijos pr. ir Linkmenų g.“ ir „Dėl pranešimo „Dėl reklamos stendų Konstitucijos pr. ir Linkmenų g.“ persiuntimo nagrinėti aplinkybių“ jau esu čia išklojęs: http://50000.lt/del-reklamos-stendu-konstitucijos-pr-ir-linkmenu-g-121106; http://50000.lt/del-pranesimo-del-reklamos-stendu-konstitucijos-pr-ir-linkmenu-g-persiuntimo-nagrineti-aplinkybiu-121106.

# Nagrinėjimo terminai

„Pateikusiam elektroninį skundą (prašymą) per 3 darbo dienas bus pranešta, ar jis nagrinėtinas LR Seimo kontrolierių įstaigoje, o jeigu reikės papildyti jo turinį suteiksime informaciją (konsultaciją). Tačiau visais atvejais skundas (prašymas) bus pradėtas nagrinėti tik gavus jo originalą. Skundo (prašymo) padavimo diena bus laikoma ta diena, kai įstaigoje bus gautas pasirašytas skundo (prašymo) originalas“ (http://www.lrski.lt/index.php?n=304&l=LT)

„1. Seimo kontrolierius ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo skundo gavimo dienos priima sprendimą atsisakyti nagrinėti skundą, apie tai informuodamas pareiškėją, jeigu:“ (17 str. @ http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=373737&p_query=&p_tr2=)

„Skundas turi būti ištirtas ir pareiškėjui atsakyta per 3 mėnesius nuo skundo gavimo dienos, išskyrus atvejus, kai (…). Skundai turi būti ištirti per įmanomai trumpiausią laiką“ (18 str. @ http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=373737&p_query=&p_tr2=)

# Kaip pateikiau

1) paskambinau SKĮ tinklalapyje lrski.lt bėgančia eilute nurodomu tel. numeriu 880022100 ir paklausiau, ar priims elektroniniu paštu atsiųstą elektroniniu parašu pasirašytą skundą (nes tame pačiame tinklalapyje aprašomas toks skundo pateikimo procesas: pareiškėjas užpildo elektroninį blanką -> SKĮ pareiškėjo nurodytu telefonu/el. paštu per 3 d. d. praneša, ar nagrinės, ir/arba konsultuoja -> pareiškėjas įstaigoje (Gedimino pr. 56, Vilnius) pateikia pasirašytą popierinį skundo (prašymo) originalą). Darbuotojos atsakymas: siųskit, jeigu kas ne taip – pranešim; 2) 2012.11.20 el. paštu išsiunčiau el. parašu pasirašytą el. laišką. 3) Nieko. 4) 2012.11.23 apie 15 val. du kartus vėl skambinau tel. numeriu 880022100, nekėlė. 5) 2012.11.26 paskambinau tel. numeriu 70665105. Darbuotoja rado sistemoje mano skundą, jau priskirtą nagrinėti Seimo kontrolieriui Augustinui Normantui, ir nurodė tel. numerį jo patarėjos, su kuria galėsiu suderinti atsakymo išsiuntimo būdą

ATNAUJINTA 2012.12.08

20121126-skundas-seimo-kontrolieriu-istaigai-vilniaus-savivaldybes-tarnautoju-neveikimas-neatsakant-02.jpg

20121126-skundas-seimo-kontrolieriu-istaigai-vilniaus-savivaldybes-tarnautoju-neveikimas-neatsakant-04.jpg

20121126-skundas-seimo-kontrolieriu-istaigai-vilniaus-savivaldybes-tarnautoju-neveikimas-neatsakant-05.jpg

20121126-skundas-seimo-kontrolieriu-istaigai-vilniaus-savivaldybes-tarnautoju-neveikimas-neatsakant-06.jpg

20121126-skundas-seimo-kontrolieriu-istaigai-vilniaus-savivaldybes-tarnautoju-neveikimas-neatsakant-07.jpg

20121126-skundas-seimo-kontrolieriu-istaigai-vilniaus-savivaldybes-tarnautoju-neveikimas-neatsakant-08.jpg

20121126-skundas-seimo-kontrolieriu-istaigai-vilniaus-savivaldybes-tarnautoju-neveikimas-neatsakant-03.jpg

TXT

ombuds@lrs.lt

„Siunčiame raštą Nr. 4D-2012/4-1660/3D-3898.
Nuskanuotas raštas (5 lapai) prisegamas, originalas nebus siunčiamas.
Prašome patvirtinti dokumento gavimą.“

+
„“

ombuds@lrs.lt

„Ačiū, raštą Nr. 4D-2012/4-1660/3D-3898 gavau“

ATNAUJINTA 2013.02.02

20121126-skundas-seimo-kontrolieriu-istaigai-vilniaus-savivaldybes-tarnautoju-neveikimas-neatsakant-09.jpg

20121126-skundas-seimo-kontrolieriu-istaigai-vilniaus-savivaldybes-tarnautoju-neveikimas-neatsakant-10.jpg

20121126-skundas-seimo-kontrolieriu-istaigai-vilniaus-savivaldybes-tarnautoju-neveikimas-neatsakant-11.jpg

20121126-skundas-seimo-kontrolieriu-istaigai-vilniaus-savivaldybes-tarnautoju-neveikimas-neatsakant-12.jpg

TXT

viktoras.marcinkevicius@vilnius.lt>

„(Atsakymas į SK raštą)“
+
„“

20121126-skundas-seimo-kontrolieriu-istaigai-vilniaus-savivaldybes-tarnautoju-neveikimas-neatsakant-13.jpg

20121126-skundas-seimo-kontrolieriu-istaigai-vilniaus-savivaldybes-tarnautoju-neveikimas-neatsakant-14.jpg

20121126-skundas-seimo-kontrolieriu-istaigai-vilniaus-savivaldybes-tarnautoju-neveikimas-neatsakant-15.jpg

20121126-skundas-seimo-kontrolieriu-istaigai-vilniaus-savivaldybes-tarnautoju-neveikimas-neatsakant-16.jpg

20121126-skundas-seimo-kontrolieriu-istaigai-vilniaus-savivaldybes-tarnautoju-neveikimas-neatsakant-17.jpg

20121126-skundas-seimo-kontrolieriu-istaigai-vilniaus-savivaldybes-tarnautoju-neveikimas-neatsakant-18.jpg

20121126-skundas-seimo-kontrolieriu-istaigai-vilniaus-savivaldybes-tarnautoju-neveikimas-neatsakant-19.jpg

20121126-skundas-seimo-kontrolieriu-istaigai-vilniaus-savivaldybes-tarnautoju-neveikimas-neatsakant-20.jpg

20121126-skundas-seimo-kontrolieriu-istaigai-vilniaus-savivaldybes-tarnautoju-neveikimas-neatsakant-21.jpg

20121126-skundas-seimo-kontrolieriu-istaigai-vilniaus-savivaldybes-tarnautoju-neveikimas-neatsakant-22.jpg

TXT

ombuds@lrs.lt

„Siunčiame pažymą Nr. 4D-2012/4-1660/3D-296.
Nuskanuotas dokumentas (8 lapai) prisegamas, originalas nebus siunčiamas.
Prašome patvirtinti dokumento gavimą.“

+
„“

ombuds@lrs.lt

„Ačiū, pažymą Nr. 4D-2012/4-1660/3D-296 gavau“

ATNAUJINTA 2013.03.07

20121126-skundas-seimo-kontrolieriu-istaigai-vilniaus-savivaldybes-tarnautoju-neveikimas-neatsakant-23.jpg

20121126-skundas-seimo-kontrolieriu-istaigai-vilniaus-savivaldybes-tarnautoju-neveikimas-neatsakant-24.jpg

TXT

savivaldybe@vilnius.lt

„Gerb. interesante,
Siunčiame Jums nuskaitytą Vilniaus miesto savivaldybės raštą.“

+
„DĖL REKOMENDACIJŲ ĮGYVENDINIMO
Vilniaus miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijos Saugaus miesto departamentas gavo nagrinėti Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriaus 2013 m. sausio 29 d. raštu Nr. 4D-2012/4-1660/3D-296 (gauta 2013 m. sausio 31 d., reg. Nr. A50-4270) atsiųstą 2013 m. sausio 30 d. pažymą Nr. 4D-2012/4-1660 „Dėl ***** skundo prieš Vilniaus miesto savivaldybės administracija“. Pažymoje Seimo kontrolierius rekomendavo Savivaldybės administracijos direktoriui Valdui Klimantavičiui:
1. Įpareigoti Savivaldybės pareigūnus teisės aktuose nustatyta tvarka pašalinti neteisėtai įrengtus reklaminius įrenginius, esančius šalia pastatų Konstitucijos pr. 15 ir Linkmenų g. 20, Vilniuje.
2. Įpareigoti Savivaldybės pareigūnus ateityje nagrinėjant asmenų prašymus laikytis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 patvirtintų Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių 27 punkto ir Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo 14 straipsnio reikalavimų.
Savivaldybės administracijos direktorius 2013 m. vasario 25 d. raštu Nr. A51-21747(3.3.4.5-EM4) pavedė uždarajai akcinei bendrovei „Grinda“ demontuoti neteisėtai įrengtus reklaminius įrenginius prie Konstitucijos pr. 15 ir Linkmenų g. 20, Vilniuje, ir bendrovės darbuotojai reklaminius įrenginius išmontavo.
2013 m. vasario 14 d. elektroniniu pranešimu tarnybinės veiklos klausimais Nr. A121-3552(2.1.19-SM3) nurodėme Savivaldybės administracijos E. miesto departamento Interesantų aptarnavimo skyriui imtis veiksmų Seimo kontrolieriaus pažymos 15.2 punkte nurodytai rekomendacijai įgyvendinti, kad ateityje, nagrinėjant asmenų prašymus, būtų laikomasi įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų.“

3 Comments

 1. Edas says:

  Nors kartą kontrolieriaus kreipimasis į savivaldybę nepraėjo be pasėkmių. :)

  Su krūva algoritmo klaidų, tačiau elektronizacija pajudėjo! Prikabinu VMSA tarnautojams išplatintą laišką, kuris mane nustebino. Dabar supratau kokia buvo to postūmio priežastis :)

  Gerb. kolegos,
  Siekiant optimizuoti (supaprastinti) elektroniniu paštu gautų dokumentų valdymą, taip pat taupyti Savivaldybės lėšas, laiškai atsiųsti į oficialias Savivaldybės elektroninio pašto dėžutes (savivaldybe@vilnius.lt, e.vicemeras@vilnius.lt) nuo 2013-01-30 bus automatiškai nuskaitomi ir perkeliami į IVS „@vilys”.

  El. paštu gauti dokumentai, išskyrus:
  1) “paslauginius” (kai tekste prašoma suteikti kurią nors iš Savivaldybėje teikiamų paslaugų);
  2) skundus, pranešimus;
  3) Savivaldybės vadovybei skirtus el. paštu gautus dokumentus (Merui, Tarybos sekretoriui, Tarybos komitetams, vicemerams, administracijos direktoriui ir jo pavaduotojams) nebebus spausdinami.

  Visi tik IVS @vilys apskaitomi dokumentai @vilIo dokumento registracijos kortelėje turės šiuos požymius:
  1. registrai, į kuriuos bus užregistruoti šie dokumentai: A50, A97
  2. bylą „ 3.3.2.13K-EM4: Susirašinėjimo su juridiniais ir fiziniais asmenimis Savivaldybės funkcijų vykdymo klausimais, išskyrus susirašinėjimą su Vyriausybės atstovo tarnyba Vilniaus apskrityje Savivaldybės veiklos priežiūros klausimais, dokumentai“,kur „K“ reiškia, kad byla formuojama tik iš informacinių technologijų priemonėmis tvarkomų dokumentų skaitmeninių kopijų (byla formuojama tik avilyje).
  3. gavimo būdas – El. laiškas.

  Tam, kad nekiltų painiavos, išskiriant tik el. būdu gaunamus dokumentus iš kitų (popierinių) dokumentų, pereinamuoju Savivaldybės dokumentų elektronizavimo laikotarpiu bus iš IVS @vilio spausdinamos šių dokumentų registracijos kortelės. Vietoje anksčiau spausdintų užregistruotų dokumentų, šios registracijos kortelės bus dedamos į tarnybines pašto dėžutes.
  *. Pavyzdys
  [buvo avilio nuotrauka]

  Visą el. paštu gautą dokumentą (turinį ir priedą) Jūs rasite IVS @vilys. Iki šiol buvę blankūs ir prastai nuskaityti vaizdai taps geriau matomi (nuotraukos, .doc ir kiti priedai), jie bus matomi tokie, kokius asmenys išsiuntė.
  Primename, kad Savivaldybės vadovybei (Merui, Tarybos sekretoriui, Tarybos komitetams, vicemerams, administracijos direktoriui ir jo pavaduotojams) skirti dokumentai (avilio registracijos kortelė su pridedamais dokumentais) pereinamuoju Savivaldybės dokumentų elektronizavimo laikotarpiu ir toliau bus spausdinami!!!
  Taip pat primename, kad vadovaujantis 2007 m. rugpjūčio 22 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutarimo Nr. 875 „DĖL ASMENŲ PRAŠYMŲ NAGRINĖJIMO IR JŲ APTARNAVIMO VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO INSTITUCIJOSE, ĮSTAIGOSE IR KITUOSE VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO SUBJEKTUOSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ 39. punktu „Į asmenų prašymus atsakoma valstybine kalba ir tokiu būdu, kokiu pateiktas prašymas, jeigu asmuo nepageidauja gauti atsakymą kitu būdu.“,
  Todėl parengti atsakymai į asmenų el. laiškus bus siunčiami tik el. paštu, prie el. laiško prisegant dokumento (atsakymo) originalo (pasirašyto, su prierašu „Originalas nebus siunčiamas“ ir užregistruoto) nuskaitytą kopiją (jeigu asmuo nepageidauja gauti atsakymą kitu būdu).

  PAAIŠKINIMAS!
  Rengiant atsakymus į el. paštu gautus nuskaitytus užregistruotus laiškus rengiamas tik vienas atsakymo egzempliorius (rengėjo viza ir kitų vizuojančių asmenų vizos rašomos dokumento (atsakymo) paskutinio lapo antroje pusėje kampiniu vėliaviniu būdu), t.y. nebespausdinamas antrasis dokumento (atsakymo) egzempliorius, kuris buvo skirtas vizoms rašyti. Nuo šiol viskas viename egz-je: ir vadovo parašai, ir rengėjo viza, ir kitų vizuojančių asmenų vizos.
  Šiuo būdu išsiųsto atsakymo originalas (su vizomis, pasirašytas, su prierašu „Originalas nebus siunčiamas“ ir užregistruotas) lieka:

  Interesantų aptarnavimo skyriaus byloje tuo atveju.
  Kuomet nurodoma kuri nors iš Interesantų aptarnavimo skyriuje sudaromų susirašinėjimo bylų (kur bylos indekso raidinė dalis EM4), tuomet rengėjas siunčiamo atsakymo originalą kartu su avilio registracijos kortele grąžina Interesantų aptarnavimo skyriui.

  Departamento, ar skyriaus byloje tuo atveju.
  Kuomet nurodoma departamento, ar skyriaus byla, tuomet Interesantų aptarnavimo skyriuje užregistruotas siunčiamo atsakymo originalas kartu su avilio registracijos kortele grąžinami rengėjui, kad įsisegtų į savo bylą.
  Abiem atvejais IAS „langelio“ darbuotojas išsiųs užregistruotą ir nuskaitytą atsakymą pareiškėjui el. paštu.

  Raštų rengėjų dėmesiui:
  1. rengėjas siunčiamojo atsakymo originale šalia rengėjo nuorodos ar specialiojoje žymoje nurodo, kad „Originalas nebus siunčiamas“.
  2. rengėjas siunčiamojo atsakymo originale nurodo gavėjo el. pašto adresą.
  3. atsakymo projektas IVS @vilyje turi būti parengtas iš užduoties, nes kitaip avilyje nebus susiejimo tarp gauto ir siunčiamo dokumentų, o juk gauto popierinio dokumento nebus.

  Pagarbiai
  Vitalij Mosin
  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
  E. miesto departamento
  Interesantų aptarnavimo skyriaus vedėjas

  Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius
  Tel. (8 5) 211 2070
  Faks. (8 5) 211 2222
  Mob. 8 699 84 840
  El. paštas vitalij. mosin@vilnius.lt

  • admin says:

   O, Edai, kaip laiku tavo komentaras!

   Nes vakar gautas galutinis SKĮ raštas rankas nusvarino.

   Įkėlinėju visą medžiagą (+ dar 01.10 savivaldybės atsakymas)

   • Edas says:

    Stengiuosi palaikyti kovinę dvasią, nes ir man pačiam kas antrą dieną norisi emigruoti ten, kur prieš kiekvieną sprendimą atliekama kaštų ir naudos analizė. Jei ką, tai ne angliškai ar daniškai kalbanti šalis. ;)

Leave a Reply

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.